Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Działając na rzecz równego dostępu do kultury i sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi stopniowo opracowuje prezentację swoich zbiorów online w sposób znoszący bariery w dostępie do informacji osobom ze szczególnymi potrzebami: w spektrum autyzmu, słabosłyszącym i głuchym, niedowidzącym i niewidomym. Opracowane dzieła zawierają obok opisów kuratorskich także teksty uproszczone i proste, audiodeskrypcje, opisy w polskim języku migowym oraz piktogramy.

Dzieła zostały opracowane m.in. w ramach projektów „Awangarda edukacyjna w muzeum awangardy. Działania o sztuce dla publiczności z indywidualnymi wyzwaniami poznawczymi" (2020), oraz „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (2020-23).


Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLNDofinansowano go ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, z godnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 Opis dedykowany osobom ze spektrum autyzmu

Opis dedykowany osobom słabo słyszącym i niesłyszącym

 Audiodeskrypcja