Regulamin

Regulamin sprzedaży biletów Muzeum Sztuki w Łodzi

Szczegółowe informacje dostępne także w biurze

Muzeum Sztuki w Łodzi

ul. Więckowskiego 36

90-734 Łódź

NIP 724-10-00-146

REGON 000277500

RIK 68/2006

 §1

Warunki ogólne

 1.  Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Sztuki w Łodzi oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum Sztuki w Łodzi są odpłatne.
 2.  Zakupu biletów na wszelkie wydarzenia odpłatne można dokonywać w kasach Muzeum Sztuki w Łodzi oraz online za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.msl.org.pl
 3.  Kasy Muzeum przyjmują płatność w PLN oraz akceptują karty płatnicze
  – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest w kasach Muzeum Sztuki w Łodzi oraz na stronie internetowej www.msl.org.pl
 4.  Informacja o rodzajach i trybach płatności online za bilety dostępna jest na stronie internetowej http://bilety.msl.org.pl
 5.  Wysokość opłat za bilety, w tym przysługujące ulgi, określa cennik dostępny w kasach Muzeum Sztuki w Łodzi oraz na stronie internetowej www.msl.org.pl oraz www.bilety.msl.org.pl Ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w PLN.
 6.  Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych opłat za zwiedzanie i różnego rodzaju wydarzenia organizowane i/lub odbywające się w Muzeum Sztuki w Łodzi.
 7. Z uwagi na określone przepisy bezpieczeństwa Muzeum Sztuki w Łodzi zastrzega sobie prawo do regulowania liczby biletów, jakie mogą zostać sprzedane na dane wydarzenie.


 § 2

Sprzedaż biletów

 1. Bilety sprzedawane są:
  a. w kasach Muzeum Sztuki w Łodzi w godzinach otwarcia Muzeum Sztuki w Łodzi,
  b. poprzez stronę internetową www.bilety.msl.org.pl
 2.  Bilet zakupiony w kasie należy okazać pracownikowi obsługi muzealnej przy wejściu na wystawę lub wydarzenie.
 3.  Zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej dokonuje się poprzez wypełnienie formularza oraz wykonanie czynności wskazanych podczas procedury zakupu na stronie www.bilety.msl.org.pl.
 4. Muzeum Sztuki w Łodzi zwraca uwagę na obowiązek dokładnego i kompletnego wypełnienia formularza przez zwiedzającego. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w procesie zakupu może uniemożliwić skuteczne nabycie biletu. Podanie błędnych danych, w szczególności niepoprawnego adresu e-mail, oraz niepoprawnego tytułu przelewu, uniemożliwi dokonanie zakupu biletu.
 5. 4. Sprzedaż biletu on-line następuje pod warunkiem potwierdzenia Muzeum dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 6. 5. W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem banku zagranicznego należy w niej uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż warunkiem pomyślnego zakończenia transakcji zakupu biletu jest dokonanie pełnej zapłaty w wyznaczonym terminie.
 7. 6. Po opłaceniu zakupu online bilet zostaje przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika PDF. Po jego otrzymaniu osoba kupująca dokonuje niezwłocznie weryfikacji poprawności i zgodności biletu z zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju wydarzenia, jego daty i godziny.
 8.  7. Osoba kupująca bilet online zobowiązana jest wydrukować bilet wygenerowany i przesłany na wskazany adres e-mail przy realizacji zamówienia oraz okazaćwydruk pracownikowi obsługi muzealnej przy wejściu na wystawę lub wydarzenie.
 9. 8. Dopuszcza się możliwość zapisania biletu przesłanego w formacie PDF na urządzeniach mobilnych i okazywania takiej elektronicznej formy pracownikowi obsługi muzealnej przy wejściu na wystawę lub wydarzenie. Warunkiem prawidłowej weryfikacji biletu zapisanego na urządzeniu mobilnym jest posiadanie oprogramowania umożliwiającego prawidłowe wyświetlanie plików w formacie PDF oraz ustawienie maksymalnej jasności wyświetlacza ekranu.
  Zakupu biletów online można dokonać najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.
  Po tym terminie bilety dostępne są tylko w kasie Muzeum.
 10.  W przypadku wydarzeń z ograniczoną liczbą miejsc dostępność biletów jest uzależniona od stopnia ich wyczerpania.
 11. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 01345068.


 § 3

Rezerwacja biletów dla klientów indywidualnych

 1. Można dokonywać bezpłatnej rezerwacji biletów na zwiedzanie i wydarzenia odbywające się w Muzeum Sztuki w Łodzi. Rezerwacja online dostępna jest poprzez stronę internetową www.bilety.msl.org.pl i dotyczy wybranych terminów zwiedzania oraz wydarzeń.
 2. Rezerwacja online biletów dla klientów indywidualnych jest generowana automatycznie w procedurze zakupu. Rezerwacja taka jest aktywna do 24 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia lub dniem zwiedzania , do momentu zakupu biletu zakończonego dokonaniem za niego zapłaty online. W przypadku braku finalizacji zakupu biletu rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.


§ 4

Sprzedaż i rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych

 1.  Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem telefonu nr (00 48 42) 639 12 69 (ms1), (00 48 42) 634 39 48 (ms2), (00 48 42) 674 96 98 (MPH)
  lub drogą e-mailową pod adresem ms2@msl.org.pl; edu.herbst@msl.org.pl
 2. Minimalna liczebność grupy zorganizowanej to 10 osób.
 3. Zarezerwowane bilety należy opłacić zgodnie z cennikiem wskazanym na stronie internetowej Muzeum Sztuki w Łodzi www.msl.org.pl lub na stronie www.bilety.msl.org.pl .
 4. Muzeum wystawia faktury nie później niż do 15. dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na rzecz osób prawnych, instytucji i podmiotów gospodarczych lub w ciągu 90 dni na rzecz osób fizycznych, które dokonały rejestracji danych w elektronicznym systemie sprzedaży biletów Muzeum w kasach, telefonicznie lub poprzez stronę rezerwacji internetowych, po zgłoszeniu potrzeby wystawienia faktury.
  Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie rezerwacji wybrać opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Muzeum w procesie zakupów biletu nie wystawia faktur przelewowych lub Pro-Forma.

§ 5

Ważność biletów

 1. Bilet wstępu upoważnia do jednokrotnego wstępu na ekspozycje
  lub wydarzenie Muzeum Sztuki w Łodzi.
 2. Wejście na ekspozycję Muzeum lub wydarzenie jest możliwe tylko w dniu określonym na bilecie, przy czym godzina wejścia na ekspozycję może nastąpić nie później, niż do godz.18.30


§6

 1.  Aby skorzystać z narzędzia zakupu online biletu do Muzeum Sztuki w Łodzi, należy zarejestrować się na stronie internetowej www.bilety.msl.org.pl podając:
  – adres e-mail
  – hasło,
  – imię,
  – nazwisko,
  – nr tel. kontaktowego
  – adres (nie jest obowiązkowe wypełnienie pól dotyczących adresu)
 2. Podanie danych osobowych oraz zakończenie procesu rejestracji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych przez Muzeum Sztuki w Łodzi w celu niezbędnym do realizacji procesu uwierzytelniania użytkownika systemu sprzedaży biletów oraz systemu prezentacji zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przekazanych Muzeum Sztuki w Łodzi w celu korzystania z portali internetowych zawiera Polityka Prywatności Muzeum Sztuki w Łodzi.


§ 7

Zwroty

 1. W przypadku, gdy biletowane wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum Sztuki w Łodzi, posiadacz biletu może oddać zakupiony bilet z żądaniem zwrotu wpłaconej kwoty.
 2. Zwroty za bilety zakupione w kasach Muzeum Sztuki w Łodzi są dokonywane w kasach Muzeum lub w przypadku transakcji online przelewem na wskazane konto.
  Warunkiem dokonania zwrotu jest posiadanie zakupionego i niewykorzystanego biletu oraz dowodu zakupu (FV, Par.).
 3. W przypadku płatności kartą zwrot nastąpi na kartę, z której dokonana została płatność. Warunkiem jego otrzymania jest posiadanie zakupionego biletu oraz dowodu zakupu biletu w postaci paragonu fiskalnego, faktury lub potwierdzenia transakcji zakupu.
 4. Bilety zakupione online z powodów innych niż wskazane w § 7 pkt.1 nie podlegają zwrotowi.
 5. Otrzymanie zwrotu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy po zweryfikowaniu numeru biletu w systemie kasowym ma on status biletu niewykorzystanego.
 6. Zakupione bilety nie podlegają wymianie na bilety w innej cenie lub na inne wydarzenie czy też inny termin wydarzenia
 7. Bilet uszkodzony (nieczytelny dla urządzeń skanujących) nie podlega zwrotowi.


§ 8

Reklamacje

 1. Zwiedzający może złożyć reklamacje dotyczące usługi rezerwacji, zakupu biletów drogą elektroniczną oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum Sztuki w Łodzi w ciągu 14 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu wydarzenia.
 2. Informujemy, że w przypadku płatności online należy pamiętać o konieczności przechowywania dowodów realizacji transakcji do momentu wizyty w Muzeum Sztuki w Łodzi.
 3. Reklamację można złożyć pisemnie lub e-mailowo na adres Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36 90-734 Łódź lub muzeum@msl.org.pl
 4. W reklamacji zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać numer rezerwacji/zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum Sztuki w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie przez zwiedzającego nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości reklamacyjnej w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy programu pocztowego Muzeum Sztuki w Łodzi.
 6. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Potwierdzenie złożenia reklamacji zostanie wysłane do zwiedzającego drogą e-mailową.
  O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje zwiedzającego drogą elektroniczną na adres wskazany w reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty jej wpływu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa zwiedzającegodo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.


§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w systemie rezerwacji/sprzedaży biletów online udostępnianych przez użytkowników jest Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Więckowskiego 36. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z systemu online Muzeum Sztuki w Łodzi, w tym przygotowania i realizacji sprzedaży biletów oraz dostępu do zasobów.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zakupu biletu online. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w tym kasowania.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przekazanych Muzeum Sztuki w Łodzi w celu korzystania z portali internetowych zawiera Polityka Prywatności Muzeum Sztuki w Łodzi.
 5. Każdy użytkownik posiadający konto użytkownika ma prawo usunąć założone swoje konto w serwisie poprzez wybranie akcji w zalogowanym panelu użytkownika, zakładka "Moje konto" i opcja "Usuń konto:".


§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w kasie oraz online nie mogą być kopiowane i muszą być okazywane w stanie umożliwiającym ich identyfikację przez system weryfikacji Muzeum Sztuki w Łodzi.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywana jest rezerwacja i/lub zakup biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Muzeum ma prawo odmówić uznania ważności biletów, których stan uniemożliwia identyfikację transakcji zakupu. Dotyczy to również biletów zagubionych przez zamawiającego.
 4. Zamawiający przy dokonywaniu rezerwacji biletów i/lub zakupie biletów online oraz rezerwacji e-mailowej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem , podawania prawdziwych danych, jak również nie przesyłania żadnych treści o charakterze niezgodnym z obowiązującymi przepisami.
 5. Dokonywanie rezerwacji i/lub zakupu biletów online oraz rezerwacji biletów e-mailowo nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet, który to koszt ponosi zwiedzający, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu, z którego usług korzysta.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasach Muzeum Sztuki w Łodzi.
 7. Zwiedzający, który zakupił w kasach Muzeum lub w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na wystawę lub wydarzenie w Muzeum Sztuki w Łodzi. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na wydarzenie oraz nie podlegają zwrotowi.
 8. Brak możliwości zakupu biletów nie zwalnia zwiedzającego z obowiązku jego posiadania w celu skorzystania z oferty programowej Muzeum.
 9. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie i umieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Muzeum.
 10.  Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j:Dz. U. z 2017r. poz. 603), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
Regulamin sprzedaży biletów Muzeum Sztuki w Łodzi