O projekcie

NOWOCZESNY SYSTEM DOSTĘPU DO OFERTY MUZEUM SZTUKI W ŁODZI

Muzeum Sztuki w Łodzi zakończyło prace nad budową nowoczesnej platformy, której stworzenie było przedmiotem projektu pn. Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi. Aby móc w pełni zrealizować swoje cele, Muzeum zaangażowało się w budowę nowoczesnego systemu informatycznego, pozwalającego nie tylko na pełne udostępnianie zasobów w wersji cyfrowej, ale umożliwiającego także organizację merytorycznej działalności Muzeum wraz z systemem rezerwacji biletów on-line.

Nowa platforma pomoże w organizacji procesu zwiedzania wystaw i uczestniczenia w innych wydarzeniach o charakterze kulturalnym jak największemu gronu odbiorców.
Wśród efektów realizacji przedsięwzięcia można wymienić:
- wzrost poziomu wykorzystania technik oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych
- bezpieczny i sprawny dostęp do sztuki współczesnej
- łatwiejszy dostęp do zasobów Muzeum
- przyczynienie się do budowy społeczeństwa informacyjnego
- sukcesywne zwiększenie liczby osób korzystających z oferty Muzeum Sztuki w Łodzi, co pozytywnie wpływa na wyrównanie szans oraz w znacznym stopniu ogranicza zjawisko „cyfrowego wykluczenia”

Niniejszy projekt jest kontynuacją prac digitalizacyjnych realizowanych w latach 2011-2015, które służą zabezpieczeniu i szerokiemu udostępnieniu zbiorów Muzeum.
Całkowita wartość projektu: 684 911,97 zł.
Projekt realizowany jest z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wydatki kwalifikowalne 438 611,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 324 572,14 zł.
Z platformy można skorzystać pod adresem: https://zasoby.msl.org.pl/
Bilety na wystawy i wydarzenia można kupić pod adresem: https://bilety.msl.org.pl/