Joachim Kahane

Joachim Kahane

1890 - 1943
Dzieła